SPAĽOVANIE A VYPAĽOVANIE JE ZAKÁZANÉ.

Vypaľovanie suchých porastov je vypaľovaním suchých bylín, tráv, buriny alebo kríkov, ktoré ešte rastú na koreni a po zapálení sa oheň voľne šíri po ploche.

Takáto činnosť je  z a k á z a n á  zákonom o ochrane pred požiarmi.

 

Spaľovanie  biologicky  rozložiteľného odpadu (odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov).

Spaľovanie  komunálneho odpadu na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach.

Táto činnosť je  z a k á z a n á  zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

 

VYKUROVACIE ZARIADENIA

 

– Čistenie komínov a kontrolu technického stavu je vhodné zveriť do rúk odborníkom.

– Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť,

prípadne či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu.

– Pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína, čím prudko vzrastie nebezpečenstvo vznietenia

sadzí.

– Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov na

zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavanie revíznych prehliadok, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.

– V blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky.

– Dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte schválené spotrebiče. Nikdy nevykonávajte neodborné