Úradná tabuľa

Výberové konanie – učiteľ/ka Materskej školy v Kostolnej – Záriečí

Obec Kostolná-Záriečie vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľ/učiteľka Materskej školy v Kostolnej-Záriečí.

[…]

17 máj 2017|

Výberové konanie – riaditeľ/ka Materskej školy v Kostolnej – Záriečí

Obec Kostolná-Záriečie podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene […]

17 máj 2017|

Záverečný účet obce Kostolná-Záriečie za rok 2016

Záverečný účet obce za rok 2016

ZÚ – čerpanie rozpočtu

16 máj 2017|

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy […]

27 apríl 2017|